รหัส

ชื่อโรงเรียน

รหัส

ชื่อโรงเรียน

34042006

โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

34012022

37012004

ลือวิทยาคม

34022014

พะลานวิทยาคม

34022008

เกษมสีมาวิทยาคาร

37012021

จิกดู่วิทยา

34022003

สะพือวิทยาคาร

34022010

กุดข้าวปุ้นวิทยา

34022004

โนนสวางประชาสรรค์

34012006

34032001

34012009

34032006

34012010

34032010

34012012

34042003

37012010

34022006

37012006

37012008

น้ำปลีกศึกษา

37012023

มัธยมแมด

34012009

34032007

34032003

ศรีเมืองวิทยาคาร

34052010

โดมประดิษฐ์วิทยา

37012011

34042005

34012014

เก่าขามวิทยา

37012005

คึมใหญ่วิทยา

34012020

34022011

34022007

ขุมคำวิทยาคาร

37012015

พนาศึกษา

34012021

37012007

34052004

37012019

34022002

   
 
School Management Support System : SMSS | webmaster : spm29ubon@gmail.com